Hoppa till innehåll

Handlingsplan mot fusk

Prövningsenheten ser mycket allvarligt på fusk och plagiering. Vår handlingsplan utgår från Skollagen kapitel 5, Trygghet och studiero.
Handlingsplanen tydliggör hur Prövningsenhetens personal agerar vid misstänkt eller påvisat fusk/plagiering. Planen revideras inför varje nytt läsår av rektor.

Det är ditt ansvar som prövande att informera dig

Du ansvarar för att sätta dig in i vad som gäller för att inte utsätta dig själv eller någon annan för misstanke om fusk.

Definition av fusk

Det är fusk om du använder otillåtna hjälpmedel, plagierar, kommunicerar med annan prövande eller på annat sätt försöker vilseleda lärarens bedömning av dina kunskaper i kursen.

Otillåtna hjälpmedel

Du får inte ha otillåtna hjälpmedel på dig, vid din skrivplats eller med dig utanför provsalen vid toalettbesök. Exempel på otillåtna hjälpmedel kan vara:

Plagiat

Plagiat är också en form av fusk. Det innebär att du använder någon annans text, tabell, diagram eller bild och använder dem som dina egna.

Det gäller också om du återanvänder din egen text, så kallat självplagiat.

Att plagiera är inte bara ett regelbrott, utan även ett brott mot den ideella upphovsrätten. Du kan bli skyldig att ekonomiskt ersätta den som har upphovsrätten. 

Utbyte av information med annan prövande

Du får inte utbyta information med annan prövande genom att på något sätt kommunicera under provtid i eller utanför provsalen. 

Detta händer vid fusk eller misstanke om fusk

Om personal misstänker eller kan påvisa fusk i ett moment inom din prövning skrivs en anmälan som lämnas till Prövningsenheten.

Personalen informerar dig om att det kommer att lämnas in en anmälan och att din prövning kan ogiltigförklaras. Personalen vidtar inga andra åtgärder vid provtillfället. Detta innebär att även om du fortsätter med provet efter att ha brutit mot reglerna kan ditt prov och därmed din prövning ändå komma att bli ogiltig.

Prövningsenheten utreder tillsammans med rektor. Rektor fattar beslut om åtgärd och meddelar dig.

Om ditt prov ogiltigförklaras

Läraren betygsätter inte din prövning om ett moment är ogiltigt.

För att få betyg i kursen måste du genomföra hela prövningen på nytt. 
Du får anmäla dig tidigast till närmast sökbara prövningstillfälle i kursen och betala ny prövningsavgift.