Hoppa till innehåll

Handlingsplan mot fusk

Prövningsenheten arbetar förebyggande mot fusk. Genom att informera om vad fusk och plagiat är, vilka hjälpmedel som är tillåtna och vilka ordningsregler som gäller vid prov skapar vi en lugn och trygg provsituation för dig som prövar. Du själv har ansvar för att sätta dig in i vad som gäller så att du inte utsätter dig för misstanke om fusk.

Förebyggande arbete mot fusk

Prövningsenhetens handlingsplan mot fusk och ordningsregler vid prov inom prövning utgår från Skollagen kapitel 5, Trygghet och studiero.

Genom att informera om vad som är fusk och plagiat samt om vilka ordningsregler som gäller vid prov arbetar Prövningsenheten för att skapa en lugn och trygg provsituation för dig som prövar. 

Handlingsplanen tydliggör hur Prövningsenhetens personal ska agera vid misstänkt eller påvisat fusk. Rektor reviderar handlingsplanen inför ny termin/ nytt läsår. 

Ditt ansvar som prövande

Du ansvarar för att i god tid före provet läsa prövningsinstruktionen för den kurs du ska pröva i och informera dig om tillåtna hjälpmedel vid prövning i din kurs. Av prövningsinstruktionen framgår vilka hjälpmedel som du måste ha med dig själv respektive låna av Prövningsenheten vid provtillfället. 

Du ska ha kunskap om vad ett plagiat är och hur du undviker att plagiera i exempelvis inlämningsuppgifter.

Du ska veta vilka ordningsregler som gäller vid prov. Detta för att inte utsätta dig själv eller annan prövande för att bli misstänkt för fusk.

Definition av fusk

Det är fusk om en prövande använder otillåtna hjälpmedel, plagierar, kommunicerar med annan prövande eller på annat sätt försöker vilseleda lärarens bedömning av den prövandes kunskaper i kursen.

Otillåtna hjälpmedel

Exempel på otillåten information i ljud- eller skriftform inklusive digital form är:

Du får inte ha otillåtna hjälpmedel/ otillåten information på dig, vid din skrivplats eller med dig utanför provsalen vid toalettbesök.

Utbyte av information med annan prövande

Du får inte utbyta information med annan prövande i tal eller skrift, i digital form, med tecken eller gester, under provtid, oavsett om utbytet sker i eller utanför provsalen. 

Plagiat

Om du använder någon annans text/ diagram/ tabell/ illustration eller liknande i din egen text utan att ange källa gör du dig skyldig till plagiat. Att plagiera är ett brott mot den ideella upphovsrätten. Du kan bli skyldig att ekonomiskt ersätta den som har upphovsrätten. 

Om du återanvänder din egen text utan att ange källa gör du dig skyldig till självplagiat. Läs om plagiat i Urkunds plagiathandbok

Detta händer om du bryter mot ordningsreglerna 

Om du bryter mot ordningsreglerna vid prov så informerar provvakterna dig om att de lämnar en rapport till Prövningsenheten och att din prövning kan komma att bli ogiltig. Provvakterna vidtar inga andra åtgärder vid provtillfället. Detta innebär att även om du fortsätter med provet efter att ha brutit mot ordningsreglerna så kan ditt prov och därmed din prövning ändå komma att bli ogiltig.

Prövningsenhetens administration vidarebefordrar rapporten till rektor och prövningsansvarig lärare.

Detta händer om läraren misstänker eller kan påvisa att du har fuskat

Lärare som misstänker eller kan påvisa fusk i ett moment inom din prövning meddelar rektorn.  

Rektor fattar beslut och meddelar dig

Efter samråd med prövningsansvarig lärare fattar rektor beslut om åtgärd och meddelar dig.  

Läraren betygsätter inte din prövning om ett moment är ogiltigt. För att få betyg i kursen måste du genomföra en i sin helhet ny prövning. Du får anmäla dig tidigast till närmast sökbara prövningstillfälle i kursen. Du måste betala ny prövningsavgift. Läraren bedömer och betygsätter en ny prövning utifrån alla betygssteg.